Tangnetværkets Generalforsamling d. 29 marts 2022 kl. 17.15 – 19

Dagsorden for Tangnetværkets generalforsamling d. 29 marts, 2022:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af evt. indkomne forslag
  5. Bestyrelsens oplæg om aktiviteter for det kommende år
  6. Fremlæggelse af budget til godkendelse herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Evt.

Bestyrelsesmedlemmerne: Susan Holdt, Susanne Nielsen og Hans Porse er på valg og modtager genvalg. Bent Gjerløff er på valg og modtager ikke genvalg.

Suppleanterne: Rie Toftelund Ladefoged og Jan Bonne Pedersen er på valg og modtager genvalg. Cecilie Wirenfeldt  er på valg og modtager ikke genvalg.

Seneste indlæg
Kategorier