Litteratur og Links til viden om tang

Litteratur

Artikler

Seaweed diet reveals potential for precision manipulation of gut bacteria

A new study by a team at Stanford University has successfully shown how diet can be used to help propagate a specific species of gut bacteria. The research is an early step towards a future of precision medicine that can modulate the gut microbiome to help treat a variety of diseases and improve overall health. Artiklen kan læses her

Tang kan erstatte kræftfremkaldende stoffer i din mad

I dag tilsættes mange fødevarer såkaldte antioxidanter for at holde maden frisk, men problemet er, at visse kunstigt tilsatte antioxidanter kan være hormonforstyrrende og endda kræftfremkaldende. Forskere på DTU arbejder i øjeblikket på at løse det problem, og noget tyder på at tang fra havet kan erstatte de kunstige stoffer i vores mad. Artiklen kan læses her. Flere indslag i Berlingske tidende om tang kan findes vha følgende link til FOOD SUPPLY her

Tang er potentielt vidunderfoder til husdyr

Nye forsøg fra USA har vist, at brugen af antibiotika og zink i svineproduktion kan reduceres drastisk ved at fodre med tangblandinger. Nye forsøg fra USA har vist, at brugen af antibiotika og zink i svineproduktion kan reduceres drastisk ved at fodre med tangblandinger. En række tangarter indeholder nemlig et hav af antibakterielle stoffer og vitaminer, der kan fjerne forekomsten af diarré og andre sygdomme hos både svin, kvæg og mink. Resten af artiklen kan læses her

Bøger

Ole G. Mouritsens

Tang, grøntsager fra                      Umami. Gourmetaben & den femte

havet www.tangbog.dk                  smag www.umamibog

Anita Dietz

Tang et hav af mad

Ny bog med opskrifter indeholdende tang
* I denne bog får du 45 opskrifter, der hjælper dig i gang med at tilberede mad med tang.
* I bogen finder du bl.a. et smagskort, så du nemt kan se, hvilke sorter, der giver hvilken smag, og hvilke retter, de forskellige sorter er særlig gode i.
* Og skulle du få lyst til selv at samle tang, er der også en oversigt over de danske, spiselige sorter, du kan finde i naturen og gode råd til, hvordan du behandler det
Dietz’ nye tangbog  udkom 31/3-2017, fra forlaget Lindhard og Ringhoff og kan købes via Tangnetværket med rabat. Kontakt Susanne

Hæfter

Annelise Krabbe

Guide til bæredygtig høst af dansk spisetang

SPIS TANG er et hæfte fuld af inspiration og information om tangarters kendetegn og voksesteder. Desuden får du en række fifs til, hvordan du høster bæredygtigt og bruger tang i din madlavning.
SPIS TANG er skrevet af Karen Lise Krabbe og udgivet i samarbejde med Aarhus Kommune i regi af projektet Smag på Aarhus.
En trykt udgave af hæftet kan hentes i Den Grønne Ambassade ved Bispetorvet.
Find flere opskrifter med tang. Se også Karen Lise Krabbes blog www.supersanker.dk.

Links

Miljø- og Fødevareministeriet

Havet- en uudnyttet ressource: her

Foedevarestyrelsen.dk om tang

Nedenfor en række indslag om tang

 • Salg af frugt og grønt, kartofler, bær, svampe, tang og andre alger ved stalddør mv. her
 • Tang som fødevare her
 • Når du plukker tang til at spise her
 • Når en fødevarevirksomhed dyrker eller høster tang her
 • Metaller i tang 2014 her
 • Metaller i tang her
 • Sådan undgår du uorganisk arsen fra tang her
 • Prøveresultater – hygiejnisk kvalitet af spiselig tang her
 • Iod og kemisk forureninger i tang 2011 her
 • Mad med mindre kemi her
 • Autorisationsvejledning her
 • Kemiske forureninger i fødevarer. Tjekliste her
 • Arsen i fødevarer her
 • Primærprodukter, der må sælges ved stalddør og til lokale butikker og restauranter her
 • Jod i fødevarer her
 • Konsistensmidler E400-499 her
 • Økologisk akvakultur her
 • Årsrapport 2014, jf. kontrolforordning her
 • Prøveplan 2018 her
 • Lav mad til alle 5 sanser her
 • Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder her
 • Staldørssalg og salg til lokale butikker og restauranter her
 • Autorisationsvejledning nr. 9007 af 9. januar 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. her
 • Tjekliste kort, kemioversigten her
 • Råd om vitaminer, mineraler og kosttilskud (voksne) her
 • EU – henstillinger om kemiske forureninger – lovstof her

Master thesis and student projects

Iodine and inorganic arsenic in Faroese seaweeds – seasonal variation and chemical risk assessment.

Kenneth Skaaning, Special Course | August 2016 – January 2017

To quantify the content of total iodine and inorganic arsenic in a range of Faroese seaweed samples from an on-going project (MacroBioCom). The study will include different species of brown seaweed (Saccharina latissima, Alaria esculenta and Laminaria digitata) and one species of red seaweed (Palmaria palmata).  Contribute to a better understanding on the seasonal variation in the content of iodine and inorganic arsenic in seaweed. Provide input to the chemical risk assessment profile of the seaweeds.To read the report

Nutrient Loading Due To Eutrophication In Areas Of Aquaculture: Macroalgae as an inorganic Nutrient filter.

Alexander Kristensen, Elijah Aighobahi.

Semester 1 Project 2014/2015

How can Macroalgae be used in aquaculture to counter the problem of nutrient loading? The report can be read here

Seasonal variation in metals and elements in bladder-wrack

Jørgen Ulrik Graudal Levinsen. 07.05.2018

Measuring metal and element content in the brown macro algae bladder-wrack using ICP-MS to investigate possible seasonal and annual variations. The report

Dissemination of Macroalgae Application in Denmark.

Matilde Sort. Applied Phycology, spring 2016

How macroalgae are put on display, with the focus on public aquarias and sommer teaching activities along the coastline of Denmark. The report

Næringsstofoptagelse og –behov i den invasive makroalge Gracilaria vermiculophylla

Katrine Voigt Rasmussen, Kandidatprojekt i miljøbiologi

Undersøge den hypotese, at G. vermiculophyllas succes som invasiv art kan tilskrives en kombination af r- og K-strategiske træk, som giver algen en konkurrencemæssig fordel i forhold til hjemmehørende algearter. Rapport kan læses her

Cultivation of two kelp species, Laminaria digitata and Saccharina latissima, in Danish waters – geographic variation in growth and biochemical composition

Masters thesis, September 2013 Aarhus University by Peter S. Schmedes & Teis Boderskov.

Undersøge effekten af varierende miljøfaktorer på to kommercielle interessante arter af brunalger, Sukkertang (Saccharina latissima) og Fingertang (Laminaria digitata) ved forskellige åbenvands kultiveringsområder i indre danske farvande. Rapporten kan læses her

Tang et studie af tang som fødevare i Danmark

Amanda Hofman Johansen, Michella Ulriksen, Line Ammitzbøll Dohn, Julian Herskind, Esben Krogh Samuelsen. Hum-tek. 3. semester 2012

Finde et forslag til en løsningsmodel, der ikke nødvendigvis alene, men som supplement, kan være med til at implementere tang som en fødevare i det almene danske køkken. Rapporten kan læses her

The Potential of Ulva for Bioremediation and for Food and Feed

Esben Rimi Christiansen, Master’s Thesis 2018

Evaluere potentialet af Ulva spp. i danske marine miljøer 1) for bioremediering af næringsstof og 2) for efterfølgende anvendelse af biomassen som foder eller fødevare. Rapporten kan læses her

Seasonal variations in growth, yield and amino acid profile of sugar kelp (Saccharina latissima) cultivated in a sound in the Faroe Islands.

Masteropgave skrevet af Elma ́a Geilini Ortind 2015. Beskriver hvorledes vækst og indhold af protein variere i løbet af et halv år. Master opgaven kan findes her

Nitrogen accumulation and primary production by Saccharina latissima (Phaeophyceae) estimated from mathematical modelling and experimental cultivation near a sea cage farm: a case study

Masteropgave af Mads Joakim Birkeland, december 2008, belyser mulighederne for nitrogen akkumulering og biomasseproduktion ved dyrkning af Saccharina latissima (Sukkertang) i nærheden af et regnbueørred havbrug i de indre danske farvande. Interesseret kan kontakte: email

Publiceret forsknings artikler

Bioaktive forbindelser i tang og lovgivning

Bioactive compounds in seaweed: functional food applications and legislation

Artiklen giver en oversigt af forskningen om bioaktive forbindelser globalt. Artiklen fokuserer hovedsagligt på ni arter, som findes i de europæiske tempererede atlantiske farvande. Disse arter er Laminaria sp., Fucus sp., Ascophyllum nodosum, Chondrus crispus,Porphyra sp., Ulva sp., Sargassum sp., Gracilaria sp., Palmaria palmata samt Undaria pinnatifida. Data bliver præsenteret i tabeller med arter, effekt og hvilke organisme testen er udført på. Derudover præsenteres forsøg med tang som foder og lovgivningen om funktionel fødevare i EU, US og Japan gennemgåes. Artiklen opsummerer potentialet af bioaktive forbindelser i arter som kan være af interessante i forhold til helse, og anvendelse til funktionelle fødevarer. Interesseret kan læse artiklen her

Valuable Biomolecules from Nine North Atlantic Red Macroalgae: Amino Acids, Fatty Acids, Carotenoids, Minerals and Metals

Artiklen beskriver 9 rødalger og deres potentiale som sundhedsfremmende tilsætning til fødevare og foder enten som tang eller i forbindelse med et bioraffinaderi. Artiklen undersøger lipid indhold og fedtsyre profil, essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, mikro- og makro mineraler, salt substitution samt indholdet af tungmetallerne Arsinik, Cadmium og bly. Interesseret kan læse artiklen her

Tang og Fødevarer

Lipids and Composition of Fatty Acids of Saccharina latissima Cultivated Year-Round in Integrated Multi-Trophic Aquaculture

Det årlige indhold af lipider (fedt) og deres variation samt fedtsyrer (bestanddele i fedt) kompositionen i Saccharina latissima dyrket tæt ved en fiskefarm og ved et reference sted evalueres. Indholdet af essentielle fedtsyre i Saccharina latissima beskrives og evalueres og sammenlignes med indhold i fisk og grønsager dyrket på land. Interesseret kan læse artiklen her

FOREKOMST AF MIKROORGANISMER PÅ TANG- SPECIELT PÅ SPISELIGT TANG, DER FOREKOMMER I DE DANSKE FARVANDE

Rapporten beskriver de 10 mest forekomne tangarter, som anvendes til konsum og resumere kendskabet til forekomsten af bakterier på spiselige tangarter, der findes i de danske farvande. Rapporten kan læses her

Algal eating habits of phycologists attending the ISAP Halifax Conference and members of the general public

Artiklen undersøger konference deltagernes spisevaner mht. micro- og makroalger og kommer med forslag til hvordan alger kan blive en del af kosten. Link

Report. A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds:
Opportunities and R&D needs. A research work supported by Innovation Norway . Read more

KOMBI-OPDRÆT

Seasonal variations in the amino acid profile and protein nutritional value of Saccharina latissima cultivated in a commercial IMTA system

I artiklen beskrives den årlige variation af protein og den dertil hørende aminosyre profilen i Saccharina latissima. Artiklen evaluerer det potentielle næringsindhold og de potentielle høsttidspunkter. Link. Bemærk at adgang til artiklen kræver tilladelse fra enten Gonçalo S. Marinho email eller Susan L. Holdt email

KOMBINATIONSOPDRÆT AF HAVBRUGSFISK, TANG OG MUSLINGER TIL FODER OG KONSUM

Rapporten indeholder en beskrivelse af driftserfaringer med stor skalaopdræt af muslinger, muslinger – yngelopsamling og prædatorer …, næringsstofindhold i muslinger…, anvendelse af kompensationsopdrættede muslinger .., driftserfaringer med storskala opdræt af sukkertang., kvælstof og fosforindhold i tang ., næringsindhold i tang, tangforædling…., anvendelse af kompensationsopdrættet tang .., vurdering af miljøeffekter ved kompensationsopdræt, forretningsplan for havbrugsproduktion baseret på

kompensationsproduktion af muslinger og tang, fangkulturer med muslinger og tang som virkemiddel til kvælstof- og fosforfjernelse. Tilsidst en sammenfatning og konklusion. Interesseret kan finde rapporten her

Vækst i blå biomasser – Kortlægning af potentialer og udfordringer i værdiskabelse af tang og skaldyr

Rapporten indeholder en konkret kortlægning af de væsentligste produktioner, potentialer og ikke mindst udfordringer mht. bedre udnyttelse og værdiskabelse af de blå biomasser. Rapporten er afgrænset til tang, skaldyr og søstjerner.

Det Nationale Bioøkonomipanel i 2016 udarbejdet ”Anbefalinger vedrørende værdikæder baseret på blå biomasse, med særligt fokus på værdikæder baseret på muslinger og tang” . Heri fremføres det bl.a. at ”På verdensplan er akvakultur, opdræt af fisk, skaldyr og tang, den hurtigst voksende fødevare-
producerende sektor med årlige vækstrater på 8-9%” Link

Invasive tangarter

Extraction of alginate from Sargassum muticum :process optimization and study of its functional activities

Artiklen skriver om ekstraktion og oprensning af alginat fra en invasiv brunalge Sargassum muticum (Butblæret sargassotang). I artiklen beskrives bl.a. hvordan selve ekstraktionsprocessen er blevet optimeret med henblik på at reducere spild og ved at reducere og optimere temperaturen, pH og forbruget af solvent.Indholdet af polyphenoler og deres evne som antioxidanter blev også undersøgt i det ekstraheret alginat samt i rest produkterne fra ekstraktionen. Alginatet blev efterfølgende karakteriseret. Artiklen kan læses her

Hydrocolloider ekstraheret fra tang

Hydrokolloider fra tang inddeles i 3 kategorier: alginat, som er ekstraheret kun fra brunalger og agar og carrageener, som er ekstraheret kun fra rødalger.

A decade of change in the seaweed hydrocolloids industry

Seaweed hydrocolloid markets continue to grow,
but instead of the 3–5% achieved in the 1980s and 1990s,
the growth rate has fallen to 1–3% per year. This growth
has been largely driven by emerging markets in China,
Eastern Europe, Brazil, etc. Sales of agar, alginates and
carrageenans in the US and Europe are holding up
reasonably well in spite of the recession. However, price
increases to offset costs in 2008 and 2009 have begun to
have a dampening effect on sales, especially in markets
where substitution or extension with less expensive
ingredients is possible her

Bioraffinaderi -produktion af produkter (kemikalier, materiale, brændstoffer og energi) fra en bio-baseret råvare herunder tang

Bioenergy potential of Ulva lactuca: Biomass yield, methane production and combustion (2010).

Artiklen beskriver brug af grønalgen ”Ulva lactuca” (søsalat) som råvarer til produktion af bioenergi. Potentialet for produktion af Ulva lactuca i tempererede nordlige farvande bliver undersøgt. Artiklen sammenligner desuden potentialet for anerob fermentering, af Ulva lactuca til methan og brug af Ulva lactuca, som råvaretil varme og energi via forbrænding. Resultaterne sammenlignes med råvarer dyrket på land og andre biomasse ressourcer fra havet. Artiklen konkluder at økonomisk og bæredygtigt produktion af Ulva lactuca til bioenergi vil kunne drage fordel af Ulva lactuca bioremedierings kapacitet under produktion og ved ekstraktion af højværdi produkter fra biomassen før produktion af energi. Link til artiklen her

Cultivation of Kelp Species in the Limfjord, Denmark (2010)

Rapporten er blevet udført for DONG energy. Den undersøger potentialet for brug af tang (Laminaria digitata(Fingertang) og Saccharina latissima (Sukkertang), som biomasse til produktion af bioenergi. Rapporten understreger behovet for yderligere forskning og udvikling er nødvendigt i forhold til kommerciel stor produktion af tang i Danmark. Rapporten er en’ af tre rapporter

1. Introduction to Algae (in Danish)(SW/CF)

2.Cultivation of kelp species in theLimfjord,Denmark(SW)

3.Algae Biomass for Bioenergy in Denmark. Biological/Technical Challenges and Opportunities (SW/CF

De to andre rapporte ses nedenfor. Link

Algae Biomass for Bioenergy in Denmark Biological/Technical Challenges and Opportunities (2010)

Reviewet er et bestillingsarbejde for DONG Energy,Danmark, som også har støttet arbejdet økonomisk. Projektet forsøger at identificere og undersøge udfordringer ved produktion af biomasse af makroalger (tang) eller mikroalger til bioenergi i Danmark, samt evaluerer potentialet for produktion af biomasse i Danmark anno 2010. Link

Introduktion til alger

Introduktion til Alger er blevet udarbejdet på foranledning af DONG Energy, Danmark. Rapporten er en del af en udredning af potentialet i udnyttelsen af algebiomasse til bioenergi i Danmark, udført for DONG Energy (se ovenfor). Rapporten giver læseren en grundlæggende indføring i algers systematik, biologi, økologi og traditionelle anvendelses mulighder. Læseren har derved en grundlag for at kunne være med i en diskussionen om produktion af en alge biomasse herunder tang. Link

Tang som biofilter

Commercial cultivation and bioremediation potential of sugar kelp, Saccharina latissima, in Danish waters (2014)

Artiklen beskriver S.latissima’s potentiale som biofilter. I et forsøg der løb over 12 måneder blev udbyttet af S.latissima og Saccharina latissima’s evne til at optage N, P målt. Optag af N og P samt vækst af S.latissima i forbindelse med en muslinge og fiske farm blev registreret (IMTA). Tilsvarende målinger blev foretaget ved et reference sted (udenfor rækkevidde af muslinge og fiskefarmen). Både fiske- og muslinge farmen samt referencestedet lå i Horsens fjord. Resultaterne blev sammenlignet og evalueret. Indholdet i S.latissima af N og P blev bestemt og sammenlignet. Den bedste høsttid blev evalueret ud fra: højeste bioremidieringsevne, bedste kvalitet/tilstand af tangen og i forhold til mulige anvendelser af tang biomassen. Link

Cost-effective IMTA: a comparison of the production efficiencies of mussels and seaweed (2014)

This paper compares the biofilter capacity and cost-effectiveness of blue mussels (Mytilus edulis) and seaweed for use in integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) based on experiences in Ireland and Denmark. This comparison shows that weight for weight, mussels are a better biofilter than seaweed with regard to the amount of nitrogen assimilated. Furthermore, in optimized systems, areal requirement for mussels is similar to the cultivation of the same tonnage (1,000 t) of seaweed (approximately 8 ha). The cost-effectiveness of a mussel biofilter is €11–30 kg−1 nitrogen (N) removed based on various examples compared to production costs of €209–672 removed and €1,013 kg−1 N removed, respectively, for Laminaria digitata and Alaria esculenta from extrapolated laboratory and field trials.  Link

Tang og restprodukter til produktion af biogas

Lipids and Composition of Fatty Acids of Saccharina latissima Cultivated Year-Round in Integrated Multi-Trophic Aquaculture (2015)

Artiklen beskriver lipid og fedtsyrer sammensætningen i brunalgen Saccharina latissima. Saccharina latissima blev indsamlet hver anden måned ved et integreret multitropisk akvakultur (IMTA) og ved et reference sted i løbet af 2013- 2014. I artiklen konkluderes at høsttidspunkt er vigtigt mht. kvaliteten og kvantiteten af lipider og indholdet af EPA, DHA og langkædede fedtsyrer (PUFA) overgår almindelige grønsager. Interesseret læs her

Udnyttelse af tang og restprodukter til produktion af biogas

Rapporten undersøger mulighed for opførelse af et biogasanlæg og relevante råmaterialer hertil. Biogas anlægget benytter restprodukter fra pektin og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco , tang fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra svin og kvæg. Interesseret kan læse mere her

Dyrkning af mikro- og makroalger(tang)

A novel closed system bubble column photobioreactor for detailed characterisation of micro- and macroalgal growth

Growth of the marine microalga Tetraselmis striata Butcher and the macroalga Chondrus crispus Stackhouse was investigated in batch cultures in a closed system bubble column photobioreactor. A laboratory cultivation system was constructed that allowed online monitoring of pH and dissolved oxygen tension and was used for characterization of photoautotrophic growth. Carbon dioxide addition regulated pH and was used to optimise irradiance. Oxygen was removed from the system by addition of hydrogen over a palladium catalyst to quantify oxygen production. In addition, the bubble column photobioreactor was suited for cultivation of algae due to fast gas-to-liquid mass transfer (kLa) and fast mixing provided by split and dual sparging. Specific growth rates (SGRs) were measured using both offline and online measurements.  Link  Bemærk brug af linket kræver adgang til researchgate.net/publication, som kan opnås gratis.

Life cycle assessment

Life cycle assessment of biofuel production from brown seaweed in Nordic conditions

I artiklen redegøres for Carbon fodaftryk (LCA) og der udføres en energianalyse af produktionen af biofuel ud fra brunalgen , Lamaria digitata med udgangspunkt i nordiske forhold for at dokumentere og forbedre bæredygtigheden af processen. Artiklen kan downloades og læses her

Bioenergi

Recent developments on biofuels production from microalgae and macroalgae.

Biofuels from algae are considered as promising alternatives of conventional fossilfuels, as they can eliminate most of the environmental problems.The present study focuses on all the possible avenues of biofuels production through biochemical and thermochemical conversion methods in one place, bringing together both microalgae and macroalgae on the same platform.It provides a brief overview ont he
mechanism of different biofuel production from algae. Factors affecting the biofuel process and the as-
sociated challenges have been highlighted along with analysis of techno-economic study available in
literature. Artiklen kan downloades og læses fra denne side her

Dyrkning af tang

Impact of kelp cultivation on the Ecological Status of benthic habitats and Zostera marina seagrass biomass

AM Walls, R Kennedy, MD Edwards, MP Johnson – Marine Pollution Bulletin, 2017

Artiklen handler om dyrkning af makroalger indflydelse på planter og dyr i den subtidale zone(fra laveste tidevand til kanten af underhavets overflade kontinental sokkel). Studiet understøtter at dyrkning af makroalger sammenlignet med andre akvakultur aktiviteter er relativt skånsomt for omkringliggende miljø og anbefaler flere studier for at afklare interaktionen mellem dyrkning af makroalger og miljøet.

Artiklen kan hentes her

Optimisation of kelp (Laminaria digitata) gametophyte growth and gametogenesis: effects of photoperiod and culture media

The kelp Laminaria digitata (Hudson) J.V. Lamouroux (Laminariales, Phaeophyceae) is currently cultivated on a small-scale in several north Atlantic countries, with much potential for expansion. The initial stages of kelp cultivation follow one of two methods: either maximising (gametophyte method) or minimising (direct method) the vegetative growth phase prior to gametogenesis. The gametophyte method is of increasing interest because of its utility in strain selection programmes. In spite of this, there are no studies of L. digitata gametophyte growth and reproductive capacity under commercially relevant conditions.

Det er muligt at anmode om adgang til artiklen her

Successional changes of epibiont fouling communities of the cultivated kelp Alaria esculenta: predictability and influences

There has been an increase in commercial-scale kelp cultivation in Europe, with fouling of cultivated kelp fronds presenting a major challenge to the growth and development of the industry. The presence of epibionts decreases productivity and impacts the commercial value
of the crop. Several abiotic and biotic factors may influence the occurrence and degree of fouling of wild and cultivated fronds. Using a commercial kelp farm on the SW coast of Ireland, we studied the development of fouling communities on cultivated Alaria esculenta fronds over 2 typical growing seasons. The predictability of community development was assessed by comparing mean occurrence-day. Hypotheses that depth, kelp biomass, position within the farm and the hydrodynamic environment affect the fouling communities were tested using species richness and community composition. Artiklen kan downloades og læses her

Plastic and macroalga

Sorption of fluorescent polystyrene microplastic particles to edible seaweed Fucus vesiculosus.

The aim of this study was to examine sorption of fluorescent polystyrene (PS) microplastic particles to edible macroalga (seaweed) Fucus vesiculosus, and to investigate to what extent adsorbed PS particles could be washed off, using an industrial relevant method. Results showed sorption of PS microplastic particles to F. vesiculosus analysed by microscopy and a significant reduction of 94.5% by washing. These results were based on high microplastic concentrations, not comparable to natural conditions/ concentrations. Nonetheless, this study provides methodological and mechanistic insights into procedures for investigating the sorption of microplastics to seaweed, for which there is currently no established standardised method. Artiklen kan downloades og læses her

FAO – The Food and Agriculture Organization

The global status of seaweed production, trade and utilization

FAO har udsendt en ny rapport om den globale status for tang produktion, handel og anvendelse. Susan L. Holdt er medforfatter. Rapporten kan læses her

Seneste indlæg
Kategorier